• وب سایت علمی-خبری آناتومی دامپزشکی

  وب سایت علمی-خبری آناتومی دامپزشکی

  دکتر جواد صادقی نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
 • وب سایت علمی -خبری آناتومی دامپزشکی

  وب سایت علمی -خبری آناتومی دامپزشکی

  دکتر جواد صادقی نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
 • وب سایت علمی -خبری آناتومی دامپزشکی

  وب سایت علمی -خبری آناتومی دامپزشکی

  دکتر جواد صادقی نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
 • وب سایت علمی-خبری آناتومی دامپزشکی

  وب سایت علمی-خبری آناتومی دامپزشکی

  دکتر جواد صادقی نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
 • وب سایت علمی-خبری آناتومی دامپزشکی

  وب سایت علمی-خبری آناتومی دامپزشکی

  دکتر جواد صادقی نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

۱-سفارش رنگامیزی هماتوکسیلین-ائوزین (H&E)

۱-سفارش رنگامیزی هماتوکسیلین-ائوزین (H&E)

رنگامیزی هماتوکسیلین-ائوزین متداول ترین روش رنگامیزی بافتی محسوب می شود. در این رنگامیزی هسته سلول ها به رنگ آبی تیره و سیتوپلاسم سلول ها به رنگ صورتی دیده می شود. برای سفارش کلیک کنید.

۲-سفارش رنگامیزی تری کروم ماسون (MT)

۲-سفارش رنگامیزی تری کروم ماسون (MT)

تری کروم ماسون با استفاده از سه رنگ متفاوت در تشخیص اجزای بافت هم بندی سودمند است. در این نوع رنگامیزی رشته های کلاژن بخوبی قابل تفکیک هستند و به رنگ آبی دیده می شوند. برای سفارش کلیک کنید.

۳-سفارش رنگامیزی پریودیک اسید شیف (PAS)

۳-سفارش رنگامیزی پریودیک اسید شیف (PAS)

رنگامیزی پریودیک اسیدشیف (پاس) جهت مشخص کردن محتویات کربوهیدراتی بافت ها مورد استفاده قرار می گیرد و برای نشان دادن محتویات داخل سیتوپلاسمی، غشای پایه و … مناسب است. برای سفارش کلیک کنید.

۴-سفارش آلسین بلو (AB)

۴-سفارش آلسین بلو (AB)

رنگامیزی آلسین بلو در اسیدیته های مختلف جهت شناسایی پلی ساکاریدهای اسیدی مقاطع بافتی در ساختارهای مختلف نظیر سلول های جامی، غدد ترشحی و … مورد استفاده قرار می گیرد. برای سفارش کلیک کنید.

۵-سفارش انواع رنگامیزی های هیستوشیمی

۵-سفارش انواع رنگامیزی های هیستوشیمی

تولوئیدن بلو (برای شناسایی ماست سل ها و …)، سودان بلاک (برای شناسایی چربی در بافت های مختلف)، ورهوف (جهت تمایز رشته های الاستیک در غضروف و …) و سایر روش های هیستوشیمی قابل انجام است. برای سفارش کلیک کنید.

۶-سفارش هیستومورفومتری (اندازه گیری های بافتی)

۶-سفارش هیستومورفومتری (اندازه گیری های بافتی)

شمارش تعداد سلول ها و ساختارهای مختلف (سلول های جامی، نورون ها و …)، انواع مختلف اندازه گیری های بافتی (ارتفاع پرز، ضخامت پرز، قطر گلومرول و …)، تهیه تصاویر و آنالیز داده ها قابل انجام است. برای سفارش کلیک کنید.