عضویت در انجمن علوم آناتومی دامپزشکی ایران

۱با توجه به موافقت کمیسیون های انجمن های علمی ایران با تاسیس انجمن علوم آناتومی دامپزشکی ایران از کلیه علاقمندان که دارای مدرک دکترای تخصصی علوم تشریحی دامپزشکی، آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای و بافت شناسی دامپزشکی و یا حداقل مدرک تحصیلی دکترای حرفه ای دامپزشکی یا کارشناسی ارشد (در رشته های علوم تشریحی، آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای، بافت شناسی و سایر رشته های مرتبط) هستند جهت عضویت پیوسته در این انجمن دعوت بعمل می آید.

متقاضیان می توانند تقاضای کتبی جهت عضویت بهمراه آخرین مدرک تحصیلی و تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی را به آدرس تهران، خیابان آزادی، نبش خیابان دکتر قریب، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، بخش آناتومی (دکتر جواد صادقی نژاد)- کدپستی ۱۴۱۹۹۶۳۱۱۴ ارسال فرمایند و یا مدارک مربوطه را به آدرس پست الکترونیکی Sadeghinezhad@ut.ac.ir ایمیل فرمایند.