مجلات آناتومی

%d9%85%d8%ac%d9%84%d9%871

مجله Anatomia, Histologia, Embryologia جزء مجله رسمی انجمن جهانی آناتومیست های دامپزشکی محسوب می شود. مقالات در حوزه آناتومی توصیفی، آناتومی کاربردی، آناتومی بالینی، بافت شناسی و جنین شناسی در این مجله به چاپ می رسد.

وب سایت این مجله بصورت زیر است:

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1439-0264

 


 

%d9%85%d8%ac%d9%84%d9%872

مجلهJournal of Morphology  مقالاتی در حوزه مورفولوژی عملکردی، مقایسه ای و تکاملی را در سطح سیتولوژی تا مورفولوژی عمومی را به چاپ می رساند.

وب سایت این مجله بصورت زیر است:

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1097-4687/homepage/ProductInformation.html

 


 

%d9%85%d8%ac%d9%84%d9%873

مجله Anatomical Sciences Education جزء مجلات رسمی انجمن آناتومیست های آمریکا است. هدف از انتشار این مجله تبادل نظر در رابطه با ایده هاف نظرات و تحقیقات روی موضوعات مرتبط با اموزش علوم آناتومی (آناتومی، بافت شناسی، جنین شناسی و علوم اعصاب) است.

وب سایت این مجله بصورت زیر است:

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1935-9780/homepage/ProductInformation.html