کاهش حرکت لوله گوارشی سگ متعاقب دیابت ملیتوس

%d8%ae%d8%a8%d8%b1-3

با انجام طرح تحقیقاتی مشترک بین بخش آناتومی دانشگاه بولونیا و دانشگاه تهران اخیرا مقاله ای تحت عنوان زیر در مجله Autonomic neuroscience: Basic and clinical به چاپ رسیده است:

Quantification of nitregic neurons in the myenteric plexus of gastric antrum and ileum of healthy and diabetic dogs

در این مقاله که آرایش نورون های شبکه مینتریک آنتروم و ایلئوم در سگ های سالم و دیابتی با استفاده از تکنیک ایمنوهیستوشیمی مورد مقایسه قرار گرفت تغییرات معنی دار در سگ های دیابتی در مقایسه با سگ های سالم مشاهده شد. در این مقاله برای اولین بار کاهش جمعیت نورون های نیترژیک و کاهش فعالیت حرکتی لوله گوارشی در سگ های دیابتی گزارش شده است. برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27189100