انجمن های آناتومی

%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%861World Association of Veterinary Anatomists WAVA

انجمن جهانی آناتومیست های دامپزشکی

در وب سایت این انجمن، امکان دستیابی به NAV و NEV از منوی Documents وجود دارد که می توان به آخرین ویرایش نامگذاری ها در آناتومی و جنین شناسی دامپزشکی بصورت فاییل PDF دست یافت. علاوه برآن در این وب سایت می توان به لیست کنگره های پیشین و آینده حوزه آناتومی نیز دست یافت.

وب سایت این انجمن بصورت زیر است:

http://www.wava-amav.org

 


%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%862

European Association of Veterinary Anatomist EAVA

انجمن آناتومیست های دامپزشکی اروپا

در وب سایت این انجمن اخبار مربوط به آناتومی دامپزشکی و نیز کنگره های آناتومی اطلاع رسانی می شود. این انجمن شاخه Young Generation of Veterinary anatomists را تاسیس که اطلاعات مربوط به ان از منوی YGVA قابل دسترسی است. این انجمن کنگره اروپایی آناتومیست های دامپزشکی را برگزار می کند که معتبرترین کنگره آناتومی دامپزشکی محسوب می شود و اخبار ان از طریق وب سایت این انجمن اطلاع رسانی می شود.

وب سایت این انجمن بصورت زیر است:

http://www.eava.eu/modules/info/index.php?content=7:17

 


%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%863

American Association of Veterinary Anatomists AAVA

انجمن آناتومیست های دامپزشکی آمریکا

در وب سایت این انجمن اخبار آناتومی دامپزشکی و نیز کنگره های این انجمن اطلاع رسانی می شود. آدرس وب سایت این انجمن بصورت زیر است:

http://www.vetanatomists.org/

 


%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%864

African Association of Veterinary anatomists

انجمن آناتومیست های دامپزشکی آفریقا

در وب سایت این انجمن، شماره های مختلف مجله رسمی این انجمن با نام Journal of Veterinary Anatomy قابل دسترسی است. علاوه برآن این انجمن، کنگره آناتومیست های دامپزشکی آفریقا را نیز برگزار می کند که از طریق وب سایت انجمن اطلاع رسانی می شود. آدرس وب سایت این انجمن بصورت زیر است:

http://www.vetanat.com

 


%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%865

انجمن آناتومیست های دامپزشکی آسیا

در وب سایت این انجمن، قانون تاسیس انجمن و نحوه عضویت و … ذکر شده است. علاوه برآن مقالات مجله رسمی این انجمن با نام Morphology (Archives of animal morphology and cell biology) قابل دستیابی است. ادرس وب سایت این انجمن بصورت زیر است:

http://www.jpn-ava.com/aava