انجمن های آناتومی

%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%861World Association of Veterinary Anatomists WAVA انجمن جهانی آناتومیست های دامپزشکی در وب سایت این انجمن، امکان دستیابی به NAV و NEV از منوی Documents وجود دارد که می توان به آخرین ویرایش نامگذاری ها در آناتومی و جنین شناسی دامپزشکی بصورت فاییل PDF دست یافت. علاوه برآن در این وب سایت می توان به لیست کنگره های پیشین و آینده حوزه آناتومی نیز دست یافت. وب سایت این انجمن بصورت زیر است: http://www.wava-amav.org  
%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%862 European Association of Veterinary Anatomist EAVA انجمن آناتومیست های دامپزشکی اروپا در وب سایت این انجمن اخبار مربوط به آناتومی دامپزشکی و نیز کنگره های آناتومی اطلاع رسانی می شود. این انجمن شاخه Young Generation of Veterinary anatomists را تاسیس که اطلاعات مربوط به ان از منوی YGVA قابل دسترسی است. این انجمن کنگره اروپایی آناتومیست های دامپزشکی را برگزار می کند که معتبرترین کنگره آناتومی دامپزشکی محسوب می شود و اخبار ان از طریق وب سایت این انجمن اطلاع رسانی می شود. وب سایت این انجمن بصورت زیر است: http://www.eava.eu/modules/info/index.php?content=7:17  
%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%863 American Association of Veterinary Anatomists AAVA انجمن آناتومیست های دامپزشکی آمریکا در وب سایت این انجمن اخبار آناتومی دامپزشکی و نیز کنگره های این انجمن اطلاع رسانی می شود. آدرس وب سایت این انجمن بصورت زیر است: http://www.vetanatomists.org/  
%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%864 African Association of Veterinary anatomists انجمن آناتومیست های دامپزشکی آفریقا در وب سایت این انجمن، شماره های مختلف مجله رسمی این انجمن با نام Journal of Veterinary Anatomy قابل دسترسی است. علاوه برآن این انجمن، کنگره آناتومیست های دامپزشکی آفریقا را نیز برگزار می کند که از طریق وب سایت انجمن اطلاع رسانی می شود. آدرس وب سایت این انجمن بصورت زیر است: http://www.vetanat.com  
%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%865 انجمن آناتومیست های دامپزشکی آسیا در وب سایت این انجمن، قانون تاسیس انجمن و نحوه عضویت و ... ذکر شده است. علاوه برآن مقالات مجله رسمی این انجمن با نام Morphology (Archives of animal morphology and cell biology) قابل دستیابی است. ادرس وب سایت این انجمن بصورت زیر است: http://www.jpn-ava.com/aava